HOẠT ĐỘNG

  1. Truyền thông dẫn dắt xu hướng: Chúng tôi mong muốn thiết lập kênh truyền thông để chia sẻ những bài học thực tiễn tốt, dẫn dắt thay đổi, hướng tới một tương lai bình đẳng và bền vững hơn.
  2. Nâng cao năng lực: Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo, hội nghị, hội thảo, xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển năng lực. Chúng tôi cũng hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ, xây dựng và bảo vệ thương hiệu, góp phần giúp các nữ doanh nhân phát huy hết khả năng của mình.
  3. Hội nhập quốc tế: Chúng tôi hỗ trợ các Doanh nghiệp tiên phong (PE) hội nhập quốc tế thông qua kết nối với Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) và Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu (GSW) để chia sẻ các kiến thức, kỹ năng kinh doanh quốc tế.
  4. Hội nghị thượng đỉnh thường niên dành cho nữ doanh nhân: Chúng tôi tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên dành của các nữ doanh nhân để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thu những kiến thức có giá trị từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công.
  5. Nâng cao chất lượng sức khỏe tinh thần cho doanh nhân nữ để phát triển bền vững: Chúng tôi triển khai các Hội thảo, khóa đào tạo, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Sức khỏe (Cả thể chất và tinh thần) đối với nữ doanh nhân trong lãnh đạo doanh nghiệp, vượt qua những khó khăn thách thức, hướng đến phát triển bền vững và cân bằng công việc - cuộc sống.